centrum voor kunst, cultuur en maatschappelijke activiteiten
Masterplan
Masterplan
Masterplan
Masterplan
Masterplan

Masterplan

In december 2012 heeft de gemeenteraad het Masterplan Grote Sint Laurenskerk vastgesteld. In de periode daarna heeft de raad dat besluit krachtig ondersteund door het beschikbaar stellen van een flink krediet voor de uitvoering van het eerste deel.

Eerste aanpassingen aangebracht
Met dit deel zijn alle gasbranders verwijderd en zijn deze vervangen door geluid- en geurloze branders, met een digitaal systeem dat de temperatuur in de kerk constant houdt en de warmte gelijkmatig over de vloeroppervlakte verdeelt. Door het ontbreken van afvoergassen is er ook geen risico meer dat de monumentale delen van de kerken of de orgelpijpen beschadigd raken.

In dezelfde tijd is de vloerverwarming geheel gereviseerd en zijn de ketels vervangen. Hierdoor is de vloer in de winter voelbaar warmer geworden, terwijl er niet meer gas wordt verbruikt. Houdt u van de winter maar eens uw hand op de vloer, dan voelt u het verschil.

Ook belangrijk voor de bezoekers is het vervangen en uitbreiden van de toiletten in de voormalige kosterswoning. De oude toiletten waren niet goed in gebruik en er waren te weinig, zodat er oponthoud in de pauzes van uitvoeringen ontstond. Door dit aantal flink te vergroten is dit probleem verholpen. De toiletten zijn uitgevoerd in de nieuwe huisstijl van de kerk, die zich goed voegt in het monumentale  gebouw. Voor de medewerkers van de kerk zijn werkplekken in de kosterwoning ingericht, die voldoen aan de ARBO-normen.

Digitale tableau Het Laatste Oordeel
Voor de bezoekers is het meest zichtbare onderdeel het grote digitale tableau onder de gewelfschildering het Laatste Oordeel van Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Met drie grote digitale panelen wordt de bezoeker duidelijk wat de geschiedenis van het Laatste Oordeel is, wie de figuren zijn en welke betekenis zij hebben in het verhaal. Ook kan de film worde bekeken die over het verhaal van de gewelfschildering is gemaakt voor de onthulling door -toen nog- koningin Beatrix in 2011 met de prachtige toelichting door Gijs Scholten van Aschat. Het tableau is een goed voorbeeld van de wijze waarop de rest van de tentoonstelling wordt ingericht.

Binnenkant kerk
Sinds het gereedkomen van het eerste deel van het masterplan is de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van het tweede deel aangevraagd en verkregen. Deze vergunning was nodig omdat ook het interieur van de kerk beschermd is en er wijzigingen worden aangebracht. Die wijzigingen worden zichtbaar in de hele kerk.

De lelijke wanden die nu de opslag in het noordtransept, de doopkapel en de uitvaartkapel aan het ook onttrekken, worden vervangen door neutrale witte wanden die passen in de huisstijl van de kerk en die teksten en videoschermen bevatten die onderdeel uitmaken van de tentoonstelling. Daarmee zijn de huidige lelijke wanden verdwenen en is er een flinke oppervlakte beschikbaar om bezoekers te informeren over de geschiedenis van de kerk.

De bar met de tafels voor de horeca zijn gedateerd en versleten. Ook verbreekt de bar de ruimtewerking van het zuidtransept. Daarom wordt er centraal in het transept een laag horecameubel opgesteld, waaraan meer bezoekers tegelijkertijd worden bediend. Tegen de wanden komen oude kerkbanken met een aangepast zitcomfort met lange tafels en losse stoelen. Hier kunnen bezoekers, met name in de zomer, koffie drinken of lunchen. Ook is de opstelling zeer geschikt als barmeubel voor pauzes tijdens uitvoeringen.

Permanente expositieschermen
Op veel plaatsen in de kerk komen mobiele digitale schermen te staan, die de geschiedenis van de kerk en de schoonheid van het interieur toelichten. Met veel foto's, films en teksten kan een bezoeker lange of korte tijd worden geïnformeerd over de hoogtepunten van de kerk. Voor wat betreft de geschiedenis gaat het terug tot de bouw van de kerk en zijn voorgangers tot het huidige gebruik.  Op andere schermen wordt aandacht gevraagd voor de katholieke tijd van de kerk en katholieke interieur, met daarna de protestante tijd en het protestantse interieur. Natuurlijk aparte schermen over het orgel, de doopkapel, de uitvaarten in de kerk, het Bloedwonder, de zijkapellen, de dooptuin met preekstoel, het koorhek  en de herenbanken. Deze en nog veel meer schermen, naar het model van het al aanwezige tableau voor het Laatste Oordeel, kunnen bezoekers zo lang bezig houden als zij willen.

Met de Historische Vereniging Alkmaar, de vrijwilligers van de kerk en de hulp van architecten en deskundigen is de inhoud van de inhoud van de tentoonstelling inmiddels gereed, zodat alle signalen voor de uitvoering inmiddels op groen staan.

De uitvoering wacht echter nog op middelen. De Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk, verantwoordelijk voor dit project, heeft voor het resterende deel van masterplan nog € 470.000 nodig, naast het ruime bedrag dat de gemeenteraad al beschikbaar heeft gesteld. De fondsenwerving daarvoor begint vandaag. Het zou mooi zijn als de bezoekers volgende zomer al kunnen genieten van de nieuwe permanente tentoonstelling.

Bekijk de brochure Projectplan Permanente Digitale Expositie.

  • zomeravond
  • Rondom Bach banner
  • Verhuur banner